Tüzüğümüz

Sayfamızda Muş ili Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Tüzüğümüzü Bulabilirsiniz.

█ BİRİNCİ BÖLÜM

1. Madde : Derneğin Adı , Merkezi ve Kısa Adı

Derneğin Adı “Muş ili Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği “dir. Derneğin kısa adı MUŞ-İLDER’dir. Derneğin Merkezi Bursa ilidir. Şubesi yoktur.

2. Madde : Derneğin Amacı ve Çalışma Alanı

Muş’ta dünyaya gelen, Muş nüfusuna kayıtlı bulunan, Muş’ta eğitim görenlerin, Muş’ta görev yapanların ve Muş’u sevenlerin tanışmalarını, yardımlaşmalarını dayanışmalarını temin etmek, eğitimlerine destek olmak, Muş’un tarihi, kültürel, folklorik özeliklerini, turistik yörelerini hemşerilerimize, ülkemize ve dünyaya tanıtmak, tarımsal, sanayi ve ticari konularda gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

3. Madde : Derneğin Faaliyet Konuları ve Çalışma Şekli

1- Derneğin faaliyetlerinde Atatürk ilkeleri doğrultusunda laik, demokratik, sosyal hukuk devleti gereklerine uygun çalışmayı hedeflemek,

2- Bursa ve Türkiye’deki diğer şehirlerde yaşayan hemşerilerimizin birbirleriyle iletişim kurmalarını, tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak,

3- Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

4- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

5- Üyelerinin kültürel ve bilimsel taleplerini karşılamak üzere çalışmalar yapmak, amacına uygun olarak gazete, dergi, kitap, broşür çıkarmak ve yayınlamak,

6- Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, Turistik geziler, toplantı, konser, temsil, balo tertiplemek; piyango çıkartmak; sportif faaliyetler düzenlemek ve bu faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmak,

7- Üyelerinin ihtiyaçlarını derneğin amaçları doğrultusunda karşılamayı sağlamak üzere kermesler düzenlemek,

8- Üyelerimiz ve üyelerimizin yakınlarından ihtiyaç sahibi yükseköğretim öğrencilerine burs vermek, üstün başarı elde eden ilk ve orta öğretim öğrencilerini de taltif etmek, eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak,

9- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10- Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, geleneksel törenler (taziye, düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü dayanışma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak,

11- Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkânlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,

12- Kültürel zenginliğimiz olan gelenek ve göreneklerimiz ile geçmişten günümüze miras kalan örf ve adetlerimize sahip çıkmak ve bunları yaşatmak,

13- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

14- Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

15- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıflara iştirak etmek,

16- Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

17- Üyelerin birbirleri ile olan bağlarını kuvvetlendirmek için Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, tatil sitesi, öğrenci yurdu, pansiyon, yuva ve huzur evleri açmak ve işletmek,

18- Uluslararası faaliyette bulunan veya yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak; bu dernek ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

19- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

20- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

21- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

22- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

23- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

24- Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşmek veya kurulu bir federasyona katılmak,

25- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

26- Doğal afetlerde toplanmak ve hizmet etmek üzere arama kurtarma ekiplerinin kurmak,

27- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, üyelerine dağıtmak veya çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, CD, VCD, DVD gibi yayınlar ile çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

█ İKİNCİ BÖLÜM

4. Madde : Üyelik ve Koşulları

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve dernek üyeliği yasaklanmamış Muş’ta dünyaya gelen, Muş nüfusuna kayıtlı bulunan, Muş’ta eğitim gören, Muş’ta görev yapan ve Muş’u seven her gerçek kişi ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve üyelik talebinin red olunması durumunda sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca derneğe üye olmak istemeyip fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

5. Madde : Üyeliğin Sona Ermesi

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Mazereti olmaksızın verilen görevleri yapmaktan sürekli kaçınmak,

3- En çok altı aylık üyelik aidatını yazılı olarak tebliğ edilmesine rağmen bir ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara aykırı hareket etmek, Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun yazılı talebi ile Disiplin kurulunun asıl üye sayısının salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılanlar bir üst kurul olan genel kurula yazılı olarak itiraz talebinde bulunabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

6. Madde : Üyelerin Hakları

Her üyenin;

Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Yönetim kurulunun uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazen disiplin kuruluna başvurmak,

7. Madde : Üyelerin Yükümlülükleri

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat tutarı genel kurul tarafından belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler.

Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

█ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

8. Madde : Dernek Organları

Derneğin Organları;

a- Genel kurul,

b- Yönetim kurulu,

c- Denetim kurulu,

d- Disiplin Kurulu, e- Danışma Kurulu,

9. Madde : Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı, Toplantı Usulü ve Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin web sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır un listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. , Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu ayrı ayrı ( çarşaf liste ) listeler halinde oylanacak. Birinci turda kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan liste olmaması durumunda ikinci turda en çok oy alan iki liste yarışacaktır. Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile yapılacaktır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Kurulların seçimi dışındaki oylamalardan hangilerinin açık oylama ile yapılacağına divan kurulu karar verir. Açık oylamada, divan kurulunun belirleyeceği yöntemler uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

10. Madde : Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Derneğin Organları;

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen disiplin kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanıp sunulan yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Yurtiçi seyahatleri için miktarı bir seferde en fazla beş gün ve en çok üç kişi ile sınırlı olmak üzere, bir kişi için günlük asgari ücretin brüt tutarının 1/5’inden fazla olmayacak şekilde; yurtdışı seyahatlerde ise yapılan giderlerin belgelerine göre ancak, bu belgelerin seyahat, konaklama rayiç bedellerinden yüksek olması halinde rayiç bedel kadar ödenmek suretiyle dernek yönetim, denetim, disiplin ve danışma kurullarında görev alan üyelerin hizmetleri sırasında oluşan yolluk ve harcırahlarını belirlemek.

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Derneğin fesih edilmesi,

14-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

15-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

16-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

17- Üyelik aidatı borcu bulunan üyelerin ibra edilmesi,

11. Madde : Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Derneğin Organları;

Yönetim kurulu 9 asıl ve 9 yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, sayman üye ve sekreter üyenin en az lise veya dengi okul mezunu olması gerekir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcıları, sekreter üye, sayman üyeyi; ihtiyaç duyulması halinde dernek faaliyet ve amaçlarına uygun olacak şekilde diğer üyelerin görevli oldukları alanları belirler. Yönetim kurulu başkanlığı görevi üst üste üç dönemden fazla yapılamayacaktır. Yönetim kurulu başkanlığı görevine tekrar seçilmek için en az bir seçim döneminin geçmesi gerekir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Ancak olağanüstü genel kurula çağırma ile ilgili toplanma ve karar yeter sayısı asil üye tam sayısının 2/3’üdür.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üye liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

12. Madde : Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 6-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Dernek üyeliğine başvuru talebini kabul veya red etmek, üyelikten çıkarılma hususlarında disiplin kuruluna sevk etmek,

11-Bankalarda hesap açılmasına karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Yönetim Kurulu ilk toplantısında danışma kurulunu belirler ve dernek merkezinin ilana mahsus mahallinde otuz gün süresince asılı tutulmasını sağlayarak ilan eder.

14-Üyelere, üyelikten çıkarılma dışındaki uyarma ve kınama cezalarını vermek,

15-Gerek görülen hallerde olağanüstü genel kurulun toplanması kararını vermek,

16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

17-Yönetim kuruluna seçilen hiçbir üye yapacağı görevden dolayı hiçbir şekilde ücret talep edemeyecek ve kendisine bu görevinden dolayı hiçbir şekilde ücret ödenmeyecektir.

13. Madde : Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Derneği temsil ile birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulunun etkin ve verimli çalışmasını teşvik eder. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

14. Madde : Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Asil üyelerin üçte birinin en az yüksek okul veya dengi okullardan mezun olanlar arasından seçilmesi zorunludur.

Denetleme kurulu, olağanüstü genel kurula çağırma dışındaki tüm kararlarını asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak olağanüstü genel kurula çağırma ile ilgili toplanma ve karar yeter sayısı asil üye tam sayısının tamamıdır.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerinden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge, defter ve kayıtların, yönetim kurulu tarafından ibraz edilmesi, uygun çalışma ortamının sağlanması ile etkin ve verimli denetim için kurulun bu yöndeki isteğinin yönetim kurulunca yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yedek üye liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

15. Madde : Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Asil üyelerin üçte birinin en az yüksek okul veya dengi okullardan mezun olanlar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunun yazılı talebi ile üyelikten çıkarılma talebini görüşmek ve bu hususta aldığı kararı yazılı olarak yönetim kurulana bildirmekle görevlidir. Yönetim kurulunun disiplin cezalarına ilişkin talebi kurul tarafından konunun kendisine tevdiinden itibaren otuz gün gün içinde görüşüp karar bağlamak zorundadır.

Kararlar asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Üyelerin yönetim kurulunca verilen uyarma ve kınama cezalarına ilişkin itirazını otuz gün içinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, yedek üye liste sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

16. Madde : Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulunca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar sayısı otuz üyeyi geçmemek şartıyla istekli üyeler arasından seçilir. Oluşturulan kurul listesi dernek merkezinin ilana mahsus mahallinde otuz gün süresince asılı tutulur,

Danışma kuruluna seçilen üyelerin tamamı asil üye olup, yedek üye seçimi yapılmayacaktır.

Danışma kurulu istişare bir kurul olup, derneğin faaliyetleri ve yapılmasında yarar görülen faaliyetler konusunda karar alarak yönetim kuruluna yazılı olarak iletir.

Danışma kurulunca alınan kararların bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte yönetim kurulunca yapılacak ilk toplantıda gündeme alınarak karara bağlanır.

Yönetim kurulunun bu husustaki kararı yazılı olarak kurula bildirilir.

█ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

17. Madde : Derneğin Gelirleri ve Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye giriş aidatı 10 TL olup üyeliğe giriş esnasında ödenir.

2-Üye aidatı: aylık 5 TL olup her ayın ilk on beş günü içerisinde ödenebildiği gibi topluca ödeme de yapılabilir.

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığına kayıtlı kıymetlerin elden çıkarılması karşılığında elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Derneğin acına uygun olarak tertiplenen faaliyetlerden elde edilen gelirler,

9-Diğer gelirler.

18. Madde : Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi Vergi Usul Kanununda belirlenen harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

19. Madde : Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Bu borçlanma, derneğin varlıklarının 2/3’den fazla ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamayacaktır. Ancak taşınmaz mal alımlarında borçlanma ile ilgi bu sınırlama göz önünde bulundurulmayacaktır.

20. Madde : Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, en geç yılda bir defa derneğin denetimini gerçekleştirmek ve bu denetimin sonucunu dernek merkezinde her üyenin görebileceği şekilde ilan koymaya mahsus mahallinde otuz gün asılı kalacak şekilde asmak zorundadır. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

21. Madde : Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halindeki Muş ili Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, tamamı nakte dönüştürülerek genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse derneğin tüm varlığı ve hakları tasfiye kurulunca belirlenen Muş İlindeki İlköğretim okul veya okullarına devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

22. Madde : Lokal ve Tesis Açma

Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve sosyal tesisler açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

23. Madde : Sandık Kurma

Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

24. Madde : Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2010 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur. Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1.Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2.Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3.Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4.Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5.İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6.Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

25. Madde : Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

26. Madde : Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

1- Ali ÖZCAN

2- Sadeddin YATCİ

3- Mehmetcan DEMİR

4- Mehmet DENİZ

5- Mehmet Şakir TOSUN

6- Mutluk EROĞLU

7- Mehmet Nuri ÇELİK

8- Şafak SAYAN

9- Mehmet Sıddık BARİK

10- Mesut ÇİFTÇİ

11- Mehmet Salih YILDIRGAN

12- Yunus KILIÇ

13- Ayhan DURGUN

14- Serkan BAYKAL

15- Mehmet Veysi TUTKUN

16- Dinçer YASA

17- İsmet BÜTÜN